Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
BILBORD.EU
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
http://bilbord.eu (dalej jako: „Bilbord.eu”, „Serwis Internetowy”, ”Serwis”).
Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,
Zespół Bilbord.eu

1) O NAS
Właścicielem Bilbord.eu jest MAKE A DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa); wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640972; sąd rejestrowy, w
którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7010621204;
REGON:
365598523, adres poczty elektronicznej: pawel@bilbord.eu (dalej jako: „Usługodawca”, „Administrator”).
2) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych)
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204
ze zm.).
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi
celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest
ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą
(np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją
zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
3) CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań
podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza
korzystać z Usług Elektronicznych, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji
umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej.
2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcy:
a. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej lub umowy sprzedaży;
b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy.
3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorców Administratora:
a. W przypadku Usługobiorcy, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej.
4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających
ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres
dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku

§

Strona 2 z 3
Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo
nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i
realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym.
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu
Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego.
6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem ze Serwisu
Internetowego (np. ilość Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu Internetowego
oraz Usług Elektronicznych. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech
identyfikujących osób korzystających z Serwisu Internetowego lub Usług Elektronicznych.
4) COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane
przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia
korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także
historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a. realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja
Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych
danych;
b. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
c. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu
Internetowego lub Usługi.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku
jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy
odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego
usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
a. w przeglądarce Chrome
b. w przeglądarce Firefox
c. w przeglądarce Internet Explorer
d. w przeglądarce Opera
e. w przeglądarce Safari
f. w przeglądarce Microsoft Edge
6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym.
7. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw.
dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają
cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
8. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i
medium pozyskania Usługobiorców oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego,
informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane
geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
9. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i
przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

§

Strona 3 z 3

5) PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych
niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest
stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w
celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego
przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych
celów realizowanych przez Usługodawcy (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych
za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów
lub usług Usługodawcy).
6) PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w
zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4. W przypadku, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy w celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy, osoba której dane dotyczą
uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania
przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Usługodawcą poprzez
przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy wskazany na
wstępie niniejszej polityki prywatności.
7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia by
po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka
prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Bilbord.eu
Do góry