Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
BILBORD.EU
SERWIS OGŁOSZENIOWY

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
http://bilbord.eu (dalej jako: „Bilbord.eu”, „Serwis Internetowy”).
Bilbord.eu jest portalem ogłoszeniowym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom
między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń z zakresu szeroko rozumianej
branży turystycznej związanej z Chorwacją.
Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub
korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z
ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez
jego usługobiorców.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu
Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Bilbord.eu,
regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Bilbord.eu

1) O NAS
Właścicielem Bilbord.eu jest MAKE A DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa); wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640972; sąd rejestrowy, w
którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 7010621204;
REGON:
365598523, adres poczty elektronicznej: kontakt@bilbord.eu.
2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego i Usług
Elektronicznych dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”
b. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres
email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
d. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie
Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do
zawarcia umowy sprzedaży, zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu
Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

§

Strona 2 z 8
e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.
U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
f. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
g. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, BILBORD.EU – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresami internetowymi http://bilbord.eu.
h. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
i. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba
prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych
dostępnych w Bilbord.eu.
j. USŁUGODAWCA – MAKE A DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa); wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640972; sąd
rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości:
5 000 zł.; NIP: 7010621204; REGON: 365598523, adres poczty elektronicznej: kontakt@bilbord.eu.
k. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
l. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców
wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie
Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BILBORD.EU
1. Bilbord.eu powstał aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń, w
szczególności skierowanych do studentów.
2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub
produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą -
ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym
przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego
pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)
dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub
Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i
wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana
minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu
plików Cookies oraz obsługi Javascript.
5. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za
przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania
danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a
w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.
3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Konto.

§

Strona 3 z 8

b. Wyszukiwarka.
4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu
Internetowego.
5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
6. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
7. Samo utworzenie i korzystanie Konta jest nieodpłatne. Niektóre funkcjonalności Konta, w tym Konto
premium, mogą być odpłatne zgodnie z Cennikiem, o czym Usługobiorca jest informowany przed
uzyskaniem dostępu do danej funkcjonalności
8. Zamieszczenie Ogłoszenia jest odpłatne. Do zamieszczenia Ogłoszenia nie jest wymagane utworzenie
Konta. Niektóre funkcjonalności Ogłoszenia mogą być odpłatne zgodnie z Cennikiem, o czym Usługobiorca
jest informowany przed uzyskaniem dostępu do danej funkcjonalności.
9. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)
wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci
utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty
elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
10. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w
Serwisie Internetowym, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki
ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.
11. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)
poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kontakt@bilbord.eu.
5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA
1. Jedną z możliwości Konta w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, który następnie będzie
widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia
możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego
– jego wypełnienie możliwe jest zarówno po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie, jak i możliwe jest
bez posiadanego Konta w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych
wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola akcji. Ogłoszenie zostaje
zamieszczone w Serwisie Internetowym w terminie 48 godzin od kliknięcia pola akcji.
1. Samo korzystanie z Ogłoszeń i zamieszczenie Ogłoszenia jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowych
sposobów wyróżnienia Ogłoszenia zamieszczanego przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym – formy
wyróżnienia wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z
odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń.
b. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń może być uiszczona w formie
jednorazowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie
Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń.
c. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń możliwy jest po dokonaniu opłaty przez
Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie
48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności w
terminie ustalonym indywidualnie z Usługodawcą.
d. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatności elektroniczne za pośrednictwem
serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego
serwisu prowadzi spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887,
REGON 301345068.
2. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie
informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
1. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem
faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących
przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar
Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu
wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu
internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza

§

Strona 4 z 8
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe
ograniczenia lub zakazy.
2. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju
Ogłoszeń oraz w języku polskim.
3. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia)
treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych
zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także
adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
6) KONTAKT Z BILBORD.EU
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail:
kontakt@bilbord.eu) oraz poczta tradycyjna (Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa), za pośrednictwem
których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Bilbord.eu. Usługobiorcy mogą
kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.
7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE BILBORD.EU
1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty
elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@bilbord.eu lub pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 85/21,
02-001 Warszawa.
4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza,
że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie
14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres:
Make A Deal Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja” lub w
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bilbord.eu.
5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca
wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1)
obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony
– od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od
umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

§

Strona 5 z 8
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55
60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.),
którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
(więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod
adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia
czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
(więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM
1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
3. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego
konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego,
nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
4. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu
Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
5. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z
Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu
Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania
prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego
konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy
niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych
dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem
na czas trwania weryfikacji.
8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez
względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z
Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca
ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i
rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych
korzyści.
9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i
niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn
pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
11) PRAWA AUTORSKIE

§

Strona 6 z 8
2. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach
należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa
Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi
Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Bilbord.eu zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
10. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego,
to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący
konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Bilbord.eu
 
Do góry